Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Freesopdracht

De kleigrond op ons complex wordt een stuk makkelijker te bewerken, als de tuin is gefreesd. De bovenste laag grond wordt daardoor tot 20 à 25 cm diep los en kruimelig. Voorwaarde voor een goed resultaat is, dat de grond voldoende droog is. In de praktijk betekent dit, dat pas in maart met frezen kan worden begonnen.

De vereniging bezit een eigen freesmachine en het frezen gebeurt door enkele leden.
Onze tuinen variëren nogal qua oppervlakte. De kleinste tuin is 40m2, de grootste 250 m2.
Ook de invulling van de tuinen laat ook een grote verscheidenheid zien, variërend van 100% beteelbare oppervlakte tot deels beplant met bomen/struiken, bestraat en/of bebouwd.
Om tot een voor ieder lid redelijke prijs te komen wordt gewerkt met een gestaffeld tarief.

Iedereen kan dus zelf bepalen hoeveel m2 moet worden gefreesd en zien welke tariefgroep van toepassing is. Het dienen uiteraard wel obstakelvrije, zoveel mogelijk aaneengesloten en duidelijk afgebakende stukken grond zijn. Het moet voor de frezers volstrekt duidelijk zijn wat de bedoeling is. Bij twijfel wordt de opgegeven oppervlakte nagemeten.

Het freesproces begint met een door een lid ondertekend en bij het secretariaat ingediend opdrachtformulier. Het formulier is hier te downloaden. Het verschuldigde bedrag moet per bank worden betaald.
De sluitingsdatum wordt in de Nieuwsbrief bekend gemaakt Na de sluitingstermijn wordt een werklijst opgesteld en overhandigd aan de ‘uitvoerders’.
In 2021 wordt gestart in de Willem Pijperlaan en worden de opdrachten per laan uitgevoerd. Het jaar daarop wordt in de Furorelaan gestart en zo komt iedereen een keer als eerste en als laatste aan de beurt.
Te laat ingediende opdrachten en/of ontvangen betalingen worden niet in de eerste ronde meegenomen. Na de eerste ronde kunnen freesopdrachten op basis van de datum waarop de opdracht is ingediend en/of betaald alsnog in uitvoering worden genomen.