Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Opstallen

Voorzaaien en de teelt van warmteminnende planten gaat een stuk makkelijker in een hobbykas. Een berging is erg handig om gesleep met tuingereedschap en hulpmaterialen te voorkomen.

Door het huidige bestemmingsplan en ons huurcontract zijn dergelijke opstallen thans formeel niet toegestaan. Naar verwachting worden kleine bouwwerken door een wetswijziging binnen enkele jaren vergunningsvrij. De op ons complex aanwezige opstallen kunnen dan bij de herziening van het bestemmingsplan in 2022 worden gelegaliseerd.

Vooralsnog kan het bestuur toestemming verlenen om voor eigen rekening en risico in een zone ter breedte van 5 meter vanuit de beschoeiing van de perceelsloten een kas en/of berging te mogen plaatsen.

Een aanvraagformulier kan hier worden gedownload. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een vrijwaringsverklaring, die hier kan worden gedownload. Beide ondertekende formulieren kunnen worden verzonden naar het secretariaat (vtv.meertuindes@gmail.com). In de maandelijkse bestuursvergaderingen worden de aanvragen besproken en al dan niet akkoord bevonden.