Een nieuwe lente….een nieuw bestuur.
We kunnen met een zekere tevredenheid terugzien op de jaarlijkse ALV. Eén van de belangrijkste zaken is voor de komende jaren weer goed geregeld: er is een nieuw bestuur gekozen. Nou ja, bijna helemaal nieuw. Ron Koek trad af als voorzitter en overhandigde de voorzittershamer aan Erik Kroon. Diens echtgenote Paula Kroon, die (niet alleen dat maar) met name het onderwerp Communicatie behartigde nam afscheid van het bestuur en werd opgevolgd door Mieke Renes. Ook Rina Schrama stopt na 4 jaar en als nieuwe penningmeester werd gekozen Anna op de Dijk. BartJan Boomsma tenslotte trad terug als voorzitter van het Tuinteam maar blijft nog wel een jaar in het bestuur. Voorts trad toe tot het bestuur Ko Moerkerken die deels diens taak zal gaan overnemen en als algemeen bestuurslid deel van het bestuur gaat uitmaken. Al de “nieuwkomers” zijn vrijwel unaniem gekozen. Ook het serviceteam (Bram Verzaal, Henk Schrama en Cor van Opzeeland) blijft weer op volle sterkte dank zij de (her-)verkiezing van Cor. Bij deze nogmaals dank voor het in hen gestelde vertrouwen! Gelukkig blijven alle aftredende bestuursleden zich wel – op diverse manieren- voor onze vereniging inzetten!
Verder werd meegedeeld dat zowel het Tuinteam als het Communicatieteam “in ruststand” gaan bij gebrek aan leden die zich hiervoor willen inzetten. Jammer! Na enige discussie ging (het merendeel van) de vergadering akkoord met het voorstel om een tandemasser of een aanhangwagen(tje) aan te schaffen dat tegen een geringe vergoeding door de leden kan worden gebruikt om tuinafval af te voeren. Een voorstel om sneller maatregelen te nemen bij overlast als er sprake is van verwaarlozing en of vervuiling van tuinen werd ook ondersteund. Ook zijn een paar wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement door de vergadering geaccordeerd, de nieuwste versie is te lezen op de website onder het kopje ”Over ons”. En, mede dank zij het gevoerde financiële beleid van de vorige penningmeester en voorzitter heeft onze vereniging weer een dermate gezonde, stabiele financiële basis dat de hoogte van de contributie, de tuinhuur en van de waarborgsom ook voor 2019 dezelfde blijven als de afgelopen jaren!